Stránky základní školy

Organizace školního roku

Kdy přijít do školky

V pondělí 4. září nejlépe mezi 6.30. – 8.00 hod., abychom mohli nahlásit počet obědů. První dny doporučujeme nechat si v čase příchodu časovou rezervu a děti nestresovat zbytečně spěchem. Školka je otevřena od 6.30 do 15.30h.

Co budou děti potřebovat do MŠ

Informace

Děti přicházejí do mateřské školy nejpozději do 8.00 hod., v 8.00 hod. se škola zamyká.

Děti odchází v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob po obědě od 12.10 - 12.30 hodin, spící děti odpoledne od 14.30 - 15.30 hodin. Mimo uvedenou dobu bude budova školy uzamčena.

Rodiče odpovídají za to, že přivádí do MŠ pouze zdravé dítě!

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o případných změnách zdravotního stavu dítěte, infekční onemocnění dítěte či v rodině ohlásit neprodleně. Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Za bezpečnost dítěte v mateřské škole odpovídá pedagogická pracovnice od doby, kdy dítě osobně převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Formuláře jsou u ředitelky MŠ.

MŠ se v 8,30 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká. Školní budova je zvenčí přístupná pouze v době stanovené pro přijímání a odchod dětí.

Stravování dětí je zajištěno v mateřské škole třikrát denně - dopolední svačina, oběd, odpolední svačina. Interval mezi jídly je maximálně tříhodinový. Během celého provozu je zajištěn pitný režim. Je-li dítě v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravuje se vždy, a to v prostorách k tomu určeným. Strava je pestrá, připravovaná dle současných výživových norem a za dodržování správných technologických postupů a hygienických zásad. Jídelníček je na nástěnce v šatně a na webu školky. V mateřské škole je dětem dovoleno konzumovat potraviny pouze ze školní jídelny. Mateřská škola pěstuje u dětí správné stravovací návyky a kulturu stolování.

Nepřítomné dítě omluvte nejpozději do 7.00 hodin ráno. Neomluvenému dítěti nebude odhlášena strava. Můžete si ji však první den nepřítomnosti dítěte vyzvednout ve školní kuchyni od 12.10 do 12.30 hod.

Provoz mateřské školy bude přerušen mezi vánočními svátky a v době letních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Informace o přerušení provozu zveřejní ředitelka organizace na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy bude omezen, nebo uzavřen v době vedlejších prázdnin a při snížení počtu přítomných dětí.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání, možnosti snížení, osvobození, způsob platby a splatnost jsou stanoveny ve vnitřní směrnici - viz dokuemnty ke stažení.