Stránky základní školy

O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Školské rady

Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, okres Vyškov, příspěvkové organizace

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvková organizace, podle §167 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

oznamuje:

Volby do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Moravské Prusy, příspěvkové organizace se uskuteční

ve čtvrtek 24. 6. 2021 od 14,30 – 15,30 hodin.

(před zahájením akce na zahradě)

Místo konání voleb: budova školy

Oprávněné osoby: zákonní zástupci nezletilých žáků

Způsob voleb: tajné hlasování

Ředitelka se obrací na všechny oprávněné osoby, aby písemnou formou podali návrh na kandidáta do Školské rady, a to nejpozději do pondělí 18. 6. 2021.

Každý volič obdrží hlasovací lístek ve volební místnosti.

Mgr. Jitka Piňosová

ředitelka

Moravské Prusy 2. 6. 2021